ANBI Status

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren. Via deze pagina kunt u de verplichte informatie bekijken.

Naam: Stichting AsocialeKaart
RSIN Nummer: ???
Postadres: Bleekweg 35, 7512 BW Enschede
Doelstelling: Stichting AsocialeKaart heeft de volgende doelen:

  • Het bevorderen van de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een vorm van autisme.
  • Het bevorderen van een positieve benadering van autisme en mensen met autisme.

Beleidsplan: De doelen van de stichting worden getracht te bereiken door de volgende activiteiten:

  • Het organiseren van "Iets Drinken", te weten netwerkborrels voor mensen met een vorm van autisme, met een normale tot hoge intelligentie.
  • Het ondersteunen van nieuwe “Iets Drinken” netwerkborrels
  • Ontwikkelen van een infrastructuur voor nieuw op te zetten “Iets Drinken” netwerkborrels
  • Netwerkvorming
  • Initiatieven die voortkomen uit de “Iets Drinken” netwerkborrels helpen ontwikkelen
  • Nieuwe initiatieven opzetten
  • Signaalfunctie vervullen bijvoorbeeld voor tekorten voorzieningen
  • Kennis ontwikkelen, stimuleren, beschikbaar stellen en implementeren

Namen, functies en beloning van de Bestuurders: Bestuurders zijn G. Horvers, voorzitter alsmede N. Weijer, secretaris/penningmeester.

Beloningsbeleid: Bestuurders krijgen geen beloning anders dan kosten gemaakt voor het opzetten en onderhouden van activeiten zoals in het beleidsplan bepaald zijn. Deze onkosten worden alleen vergoed indien nota's overlegd kunnen worden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten over 1-1-2013 - 31-12-2013: Stichting AsocialeKaart heeft op dit moment 8 netwerkborrels Iets Drinken in Nederland draaien. Daarnaast zijn de bestuurders op meerdere wijzen in het nieuws geweest om de beeldvorming over autisme te vormen conform het beleid van stichting AsocialeKaart. Voorbeelden zijn o.a. de Sire campagne, Achter de voordeur (tv programma), Autisme en Eigen Kracht, Consult Team en als ervaringsdeskundigen operationeel zijn in de wereld van autisme.

Financiele Verantwoording (boekjaar 2013), beschikbaar zodra de jaarrekening 2013 geconsolideerd is.

balans, baten, lasten, toelichting